د روان ۱۴۰۲ مالی کال تر پایه پوری په قسطونو سره د تیرو کلونو باقیاتو د تصفیه کولو خبرتیا

25-5-223.jpg

4 جوزا 1402

د مالیی وزارت د ګمرکونو لوی ریاست د رهبرۍ د پریکړی له مخی ټول هغه سوداګریز شرکتونه، چي د تیرو کلونو ګمرکي باقیات لري او تر اوسه یې نه وي تحویل کړي، کولي شي د ګمرکونو لوی ریاست او یا هم ولایتي ګمرکونو ته خپل عرض پاڼه وړاندي کړي او خپل باقیات په څو قسطونو کي د روان ۱۴۰۲ مالی کال تر پایه پوري تصفیه کړي. د ګمرکونو لوي ریاست له دغو شرکتونو څخه غوښتنه کوي، چي له دي استثنایي فرصت څخه ګټه واخلی او خپل باقیات په ټاکلي موده کښي تصفیه کړي.