د بلخ په ګمرک کې نویو ګمارل شویو کارکونکو ته لنډ مهاله زده کړې پیل شوې

1.jpg

2 جوزا 1402

د بلخ ګمرک د رئیس ښاغلي مولوي صفر محمد سحر په نوښت د نویو ګمارل شویو کارکونکو د ګمرکي زده کړو د زیاتوالي او وړتیا لوړولو په موخه د تجربه لرونکو کارکونکو له لوري لنډ مهاله زده کړې پیل شوې.
یاد کارکونکي په څو ګروپونو ویشل شوي چې په هر ګروپ کې ۱۸ کارونکي دي چې هر ګروپ ته به د ګمرکي مسایلو په اړه یوه اوونۍ زده کړې ورکړل شي.