د اسلام قلعه سرحدي ګمرک فعالیتونه ٢٤ ساعته شول

د اسلام قلعه سرحدي ګمرک فعالیتونه ٢٤ ساعته شول.jpg

19 ثور 1402

د اسلام قلعه سرحدي ګمرک فعالیتونه ٢٤ ساعته شول