تورخم په سرحدي ګمرک کې چاودېدونکي توکي نیول شوي!

د تورخم ګمرک د تشریح برخې مسؤلینو یوه اندازه چاودېدونکي توکي چې په یوه سوداګریزه محموله کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وه او هیواد ته په قاچاقي ډول را واريدېدل ونیول.