په لومړي ځل د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو صادرات پیل شول

>
<div id=:" class="x1iorvi4 x1pi30zi x1l90r2v x1swvt13" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message">
>
<div id=:" class="x1iorvi4 x1pi30zi x1l90r2v x1swvt13" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message">
>په لومړي ځل د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو صادرات پیل شول
<div id=:" class="x1n2onr6">