د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د ملي تلویزیون راپور.

د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د ملي تلویزیون راپور.