د مالیې وزارت د (۱۴۰۱) کال د لاسته راوړنو په تړاو رسنیز کنفرانس ویډیویې راپور

د مالیې وزارت د (۱۴۰۱) کال د لاسته راوړنو په تړاو رسنیز کنفرانس ویډیویې راپور