د هیواد ګمرکونو د مالي کال تر پای ته رسېدو مخکي خپل عوایدي هدف بشپړ کړ

1.jpg

17 حوت 1401

د هیواد ګمرکونو د مالي کال تر پای ته رسېدو مخکي خپل عوایدي هدف بشپړ کړ