د مالیې وزارت د تېرې اوونۍ د کړنو ویډیویې راپور

د مالیې وزارت د تېرې اوونۍ د کړنو ویډیویې راپور