د افغانستان په ګمرکونو کې د بي اسنادو (یوکیلي ) موټرو د ثبت او محصول پړاونه په دې ویډیو کې کتلی شئ.