د هیواد په ګمرکونو کې د بی اسناده موټرو د ثبت او محصول د پروسې دوام