د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کندهار ګمرک د عوایدو راټولولو وضعیت

income.jpg

5 عقرب 1401

د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کندهار ګمرک د عوایدو راټولولو وضعیت