د هېواد په ټولو ګمرکونو کې برېښنایي تلې فعاله شوې

د هېواد په ټولو ګمرکونو کې برېښنایي تلې فعاله شوې- د برېښنایي حکومتولۍ په لور.