د بي اسناده زرهي او غیر زرهي موټرو د ګمرکي طی مراحلو ویډیویي لارښود