په هيواد کې د بې اسنادو موټرو د ثبت او محصول په اړه رسنيز کنفرانس

 په هيواد کې د بې اسنادو موټرو د ثبت او محصول پروسې د پیل په اړه رسنيز کنفرانس