د ګمرکونو د وضعیت ارزونې په موخه د تخنیکي ناستې ویډیویي راپور