د افغانستان په سرحدي ګمرکونو کې د سوداګریزو محمولو د طی مراحلو پروسې ویډیويي لارښود