د بريښنايي ګمرکی اظهارليک د پاڼی ډکولو ويډيويي لارښود