د کاري بهیر د چټکتیا او سوداګرو ته د لا اسانتیا رامنځته کولو په موخه د قیمت ګذارۍ نوی ماډیول لارښود