د سرحدي ګمرک د اینکس ماډیول کې د سوداګریزې محمولې د ثبتولو په اړه ویډیویي لارښود