په سرحدي ګمرک کې د اسيکوډا سيسټم له لارې ټی-۱ فورمي د طی مراحلولو پروسه