د ترانزيت په څانګه کې د ټي-۱ فورم د طی مراحلو ویډیویي لارښود