د محصولی ګمرک په دخولي دروازه کې د ټي-۱ فورم د طی مراحلو ویډیویي لارښود