په سرحدي ګمرک کې د ترانزيت وروستنی پړاو د طی مراحلو ویډیویي لارښود