د اسيګودا په آنلاين سيستم کی د ټي-۱ فورم د ثبتولو ویډیویي لارښود.