په ګمرکی لابراتوارونو کې د موادو د تحلیل او تجزیه کولو پروسه