د ګمرکي الکترونيکي اظهار لیک د ډکولو په اړه روزنیز کلیپ