د ګمرکونو لوی ریاست د کنټرول خونې د جوړېدو پروژه د توکو د ورودي او خروجي فعالیتونو د دوامداره څارنې او شفافیت تأمینولو په موخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د کابل په ګمرک کې پرانیستل شوه.

د ګمرکونو لوی ریاست د کنټرول خونې د جوړېدو پروژه د توکو د ورودي او خروجي فعالیتونو د دوامداره څارنې او شفافیت تأمینولو په موخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د کابل په ګمرک کې پرانیستل شوه.


جزئیات یې په ويډيویی کليپ کې کتلی شئ.