اداري فساد سره مبارزه - ډسمبر ۹ مه له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ

مالیې وزارت له اداري فساد سره جدي مبارزه کړې یاد وزارت د فساد سره جدي مبارزې ته لومړيتوب ورکړی، چي پایله کې د دغه وزارت په ادارو کې د فساد کچه صفر ته ټيته شوې، چې پر دې باندې نړيوالو ارګانونو او بنسټونو هم اعتراف کړی