رئیس عمومی گمرکات در دومین نشست سازمان CAREC که در شهر دوشنبه کشور تاجکستان دایر گردیده بود، اشتراک ورزیدند. 22. 9. 2017 رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل در […]

Read more ›

جلسه در رابطه به جمع آوری عواید خدمات شهری شاروالی ها توسط گمرکات دایر گردید. ۱۳ قوس ۱۳۹۶ این جلسه که به اشتراک رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل، […]

Read more ›

جلسه پیرامون همآهنگی بهتر ریاست عمومی گمرکات با ریاست ترافیک جهت طی مراحل گمرکی وسایط فاقد اسناد امروز ۲۷ قوس ۱۳۹۶ در ریاست عمومی گمرکات دایر گردید. این جلسه که […]

Read more ›

Show Buttons
Hide Buttons