دانلود طرزالعمل های گمرکات
شماره نام سال  دانلود
1 رهنمود انتقال اموال محصول شده 1396 PDF
2 رهنمود معافیت مواد نفتی از محصول گمرکی 1396 PDF
3 طرزالعمل تصامیم الزامی گمرکی 1396 PDF
4 طرزالعمل توزیع، مسدود شدن و تعلیق یوزر در سیستم اسیکودا 1396 PDF
5 طرزالعمل تیر 1396 PDF
6 رهنمود ظرفیت سازی 1396 PDF
7 طرزالعمل جذب کمیشنکاران گمرکی 1396 PDF
8 انتفال زیور آلات زینتی توسط مسافرین 1395 PDF
9 رهنمود تشخیص و تثبیت مواد رادیو اکتیف و هستوی 1395 PDF
10 رهنمود تنظیم امور تعرفه گمرکی 1395 PDF
11 طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی 1395 PDF
12 طرزالعمل تفتیش بعد از ترخیص اموال 1395 PDF
13 طرزالعمل طی مراحل اسناد عراده جات فاقد اسناد گمرکی 1395 PDF
14 رهنمود عملیاتی ترانزیت خارجی 1395 PDF
15 رهنمود عوارض گمرکی 1395 PDF
16 رهنمود ترانزیت و طی مراحل گمرکی اموال و اجناس قوت های نظامی خارجی 1394 PDF
17 رهنمود عمومی معافیت از محصول گمرکی 1394 PDF
18 طرزالعمل تصامیم الزامی گمرکی 1394 PDF
19 طرزالعمل مادیول قیمت گذاری در سیستم اسیکودا 1394 PDF
20 طرزالعمل ترانزیت داخلی 1394 PDF
21 پروسیجر پرداخت الکترونیکی عوارض گمرکی 1394 PDF
22 ISAF and us-dla and afghan customs department join agreement on procedure for customs release of white goods 1393 PDF
23 رهنمود انتقال اموال محصول شده 1393 PDF
24 رهنمود ترانزیت و طی مراحل اموال قوت های خارجی 1393 PDF
25 رهنمود طی مراحل فورمه های معافی عمده 1393 PDF
26 رهنمود عوارض گمرکی 1393 PDF
27 طرزالعمل مادیول قیمت گذاری در سیستم اسیکودا 1393 PDF
28 طرزالعمل پست پارسل شرکت های کوریر 1393 PDF
29 طرزالعمل کنترول حق مالکیت فکری 1393 PDF
30 طرزالعمل بلتی 1393 PDF
31  رهنمود صدور موقت طلا و زیورات گرانبهای پروسس خارجی 1392 PDF
32 رهنمود اجرائیوی پروسه مدیریت خطر طی مراحل اموال 1392 PDF
33 طرزالعمل رسم ارضیه 1392 PDF
34 رهنمود اجرائیوی پروسه خطرطی مراحل اموال 1392 PDF
35 رهنمود مشترک تنظیم اسکنر توسط گمرک و پولیس سرحدی در گمرک های تورخم و شیرخان بندر 1392 PDF
36 طزرالعمل صدور موقت 1392 PDF
37 طرزالعمل پروسه عملیاتی تجارت بین المللی و عبور و مرور مسافرین از طریق گمرک های سرحد افغانستان 1392 PDF
38 لایحه وظایف کمیته مدیریت خطر ریاست عمومی گمرکات 1391 PDF
39 طرزالعمل و رهنمود برای کارمندان لابراتوار های گمرکات مرکز و ولایات 1391 PDF
40 طرزالعمل فروش فلزات داغمه 1391 PDF
41 طرزالعمل طی مراحل مانیفست کارگو (مانیفست محموله) در گمرک های میدان هوایی 1391 PDF
42 طرزالعمل صدور مثنی اسناد گمرکی 1391 PDF
43 طرزالعمل روند ساده سازی طی مراحل اموال ورودی در گمرک ها 1391 PDF
44 رهنمود طی مراحل فورم معافیت از پرداخت محصول گمرکی به طور عمده 1391 PDF
45 د اجراتو په تنطیم او اداره کولو کی د توکو د ترخیص څخه روسته د تفتیش به اره پالیسی 1390 PDF
46 رهنمود ارایه عرایض به ریاست عمومی گمرکات مطابق ماده 18 قانون گمرکات 1390 PDF
47 پالیسی های جدید استفاده از انترنیت و پست الکترونیکی وزارت مالیه توسط کارمندان 1389 PDF
48 طرزالعمل واردات اموال پستی 1389 PDF
49 طرزالعمل تورید موقت 1388 PDF
50 طرزالعمل فروشگاه های ازاد 1388 PDF
51 رهنمود کنترول معافیت محصول گمرکی 1386 PDF
52 طرزالعمل تاخیر در انتقال اموال به گمرک جهت طی مراحل محصول و رسم ارضیه 1385 PDF
Show Buttons
Hide Buttons