شاغلی اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز مؤرخ ۵ سرطان ۱۳۹۷ طی کنفرانس مطبوعاتی در حضور معینان محترم وزارت مالیه، رؤسا، شماری از کارمندان این وزارت ضمن ارائه معلومات در مورد دستآورهای مالی و اقتصادی کشور طی سه و نیم سال اخیر، افزایش جمع آوری عواید ملی الی ۷۰ فیصد، تعهد کتبی مبلغ ۲.۴۸۵ میلیارد دالر امریکائی توسط تمویل کننده گان به صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) براي سه سال آينده، نظر به تقاضا، رضا و رغبت خویش و تفاهم قبلی با جلالتمآب محمد اشرف غني رئیس جمهور افغانستان و اجازۀ شان، بنابر دلایلي از جمله رسیدگی به فامیل بعد از سه و نیم سال خدمت در وزارت مالیه بار این مسؤولیت و امانت را فردا بعد از مجلس کابینه كه بررسي بودجه وسط سال مالي ١٣٩٧ را پيشكش ميدارد، انتقال خواهد نمود.
وزیر مالیه از جلالتمآب رئیس جمهور که با اعتماد کامل و حمایت بیدریغ تا حال از طرح ها، اصلاحات و اقدامات وزارت مالیه در سه و نیم سال گذشته حمایت و پیشتيبانی همه جانبه نمودند، همچنان همکارانش در کابینه، مجلسين شوراي ملي، دوستان بين المللي، همکارانش در وزارت مالیه، فاميل و دوستانش صمیمانه ابراز تشکری نمود.
همچنان وزیر مالیه به هموطنان شريف و با عزت خود اطمينان داد كه در شادي و غم هميشه با آنها خواهند بود.