رئیس عمومی گمرکات در دومین نشست سازمان CAREC که در شهر دوشنبه کشور تاجکستان دایر گردیده بود، اشتراک ورزیدند.

22. 9. 2017

رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل در حشو سفر شان، در دومین نشست سازمان CAREC که جهت تهیۀ مسوده ستراتیژی دراز مدت الی تاریخ 2030 دایر گردیده بود اشتراک ورزیدند.

قرار است سازمان CAREC به تاریخ 27 اکتوبر میزبان نشست وزرای یازده کشور عضو این سازمان که افغانستان نیز شامل بوده، جهت تآیید ستراتیژی دراز مدت الی تاریخ 2030 می باشد.
سازمان یادشده که در چهار بخش؛ سکتور انرژی، سکتور ترانسپورت، تسهیلات تجارتی و پالیسی های تجار فعالیت می نمایند، مسودۀ ترتیب شدۀ ستراتیژی دراز مدت نیز شامل این بخش ها هستند.

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons