جلسه که تحت ریاست معین عواید و گمرکات شاغلی داکتر نجیب الله وردگ و با اشتراک رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل و نماینده گان محترم وزارت های ترانسپورت، فواید عامه، اداره انسا، اداره خط آهن در معینیت گمرکات وعواید دایر گردیده بود روی همآهنگی هرچه بیشتر ادارات مسؤل در بنادر، جلوگیری از مداخله در امورات گمرکی و تفکیک ساحه فعالیت هر اداره بحث های همه جانبه صورت گرفته و تصامیم مؤثر اتخاذ گردید.