جلسه در رابطه به جمع آوری عواید خدمات شهری شاروالی ها توسط گمرکات دایر گردید.

۱۳ قوس ۱۳۹۶
این جلسه که به اشتراک رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل، معین محترم خدمات شهری شاروالی کابل، نمایندهٔ ارگانهای محل شاغلی فراهی صاحب، نمایندهٔ محترم ریاست عواید غیر مالیاتی دایر گردیده بود، روی جمع آوری عواید خدمات شهری توسط گمرکات کشور مبتنی بر مصوبهٔ شماره ۸ شورای عالی اقتصادی بحث های مفصل به عمل آمد و در کل فیصله گردید تا ریاست عمومی گمرکات و شاروالی کابل مشترکا روی طرح و پلان زمانی کار نموده و در هفتهٔ آینده به شورای عالی اقتصادی تسلیم می نماید.

 

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons