ریاست عمومی گمرکات جهت ارایه معلومات بیشتر به تاجران کشور در امور گمرکی، برنامه یک روزه را تحت عنوان “برنامه آگاهی دهی به تاجران” در تالار اکادمی گمرکات و مالیات این اداره برگزار نمودند.

این برنامه که از سوی رییس عملیاتی گمرکات شاغلی شمروز خان مسجدی، آمرین بخشهای مختلف به تجار و نماینده گان سکتور خصوصی ارایه گردید، معاون اتاق تجارت شاغلی احمد توفیق داوری، تاجران و نماینده گان شان حضور داشتند و پیرامون موضوعات مهم که تجار محترم با آن سر و کار داشته باشد از قبیل پرداخت الکترونیکی، پیام های معلوماتی ذریعۀ مبایل، تطهیر پول، تصمیمات الزامی، تفتیش بعد از ترخیص اموال، کمیشنکاران گمرکی و کمیتۀ رسیدگی به اعتراضات گمرکی بحث های مفصل و در زمینه معلوماتی کافی ارایه گردیدند.

برنامۀ آگاهی عامه پیرامون مسایل گمرکی که قرار است در نزدیکی به سطح ولایات هم دایر گردد، در زمینۀ آشنایی با پروسیجرهای گمرکی برای تجار و نماینده گان سکتور خصوصی از ارزش ویژه برخوردار می باشد.