​به منظور تطبیق و اجرای حکم شماره 55 شورای امنیت، تمامی مالکین وسایط که وسایط نقلیه شان دارای یک کلید (دست افغانستان) میباشد و مراحل ترافیکی را طی و پروسۀ بایومتریک را اتمام و پلیت موقت را اخد نموده باشند، خبر داده میشود که وسایط شانرا جهت تکمیل نمودن پروسۀ گمرکی به ولایات که در آن ادارات گمرک موجود باشد به ریاست گمرک و در آنعده ولایات که در آن ادارات گمرکی نباشد به مستوفیت های ولایات مربوطه مراجعه نمایند.