ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وظیفه دارد که از طریق اجرای سیاست های قوی کنترل مرزی، به مردم ما امنیت ببخشد، این در حالی است که بر علاوه آن تسهیل تجارت مشروع از طریق مرزها را نیز به عهده دارد

نقش اقتصادی ما پیاده سازی سیاست های تجاری دولت است که غلبه بر رفاه اقتصادی ملت و کاهش وابستگی ما به کمک جامعه بین المللی است

 تماس با ما

Show Buttons
Hide Buttons